ALGEMENE VOORWAARDEN

 

INHOUDSOPGAVE

 • Definities
 • Identiteit
 • Toepasselijkheid
 • Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
 • Prijzen
 • Levering
 • Betalingen
 • Keuring, inspectie en reclame
 • Retourzendingen
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Aansprakelijkheid
 • Vrijwaring
 • Tekortkoming en overmacht
 • Ontbinding
 • Conversiebepaling
 • Wijziging voorwaarden
 • Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

DEFINITIES

Met   beginhoofdletter geschreven begrippen     hebben   in    deze algemene voorwaarden (hierna ook: ‘Voorwaarden’ ) de hierna aangeduide betekenis:

Artikel: een artikel als bedoeld in deze Voorwaarden.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit met wie De Oude Dakpan een Overeenkomst heeft gesloten en/of haar Offerte uitbrengt.

Klant/U: Consument en Niet-consumenten.

De Oude Dakpan/Wij/Ons: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Oude Dakpan” Opleeuwstraat 57A 3840 Borgloon
met ONR BE0785 521 539.

Niet-consument: de professionele partij die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit met wie De Oude Dakpan een Overeenkomst heeft gesloten en/of haar Offerte uitbrengt.

Offerte(s): offerte(s) die De Oude Dakpan aan zijn Klant stuurt.

Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) tussen De Oude Dakpan en Klant waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

Prijs: de totale prijs, met eventuele overige vergoedingen voor producten en/of diensten die Klant aan De Oude Dakpan verschuldigd is, zoals opgenomen in de Offerte en/of Overeenkomst.

Voorwaarden: de algemene voorwaarden van De Oude Dakpan.
 

IDENTITEIT

De Oude Dakpan
Opleeuwstraat 57A
3840 Borgloon

+32 477 59 00 67
info@deoudedakpan.be

ONR BE0785 521 539

 

TOEPASSELIJKHEID

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Oude Dakpan en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen De Oude Dakpan en haar Klant.

Door Klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet op door De Oude Dakpan gedane aanbiedingen, Overeenkomsten en/of Offertes van toepassing.

Van deze Voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover De Oude Dakpan en Klant dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

OFFERTES, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Alle Offertes en/of aanbiedingen, alsook gegevens in folders en prijscouranten zijn vrijblijvend en zijn 30 kalenderdagen geldig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, wordt de order tegen de dan geldende marktconforme prijs bevestigd en uitgevoerd.

Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de te leveren product / producten daaraan hoeft / hoeven te beantwoorden. Wij houden de productomschrijving van onze fabrikanten aan.

Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door De Oude Dakpan wordt geaccepteerd door middel van een orderbevestiging.

Wijzigingen in een Overeenkomst en/of geaccepteerde annuleringen gelden slechts, indien en voor zover schriftelijk door De Oude Dakpan bevestigd. Als gevolg van een wijziging in de Overeenkomst, kan de prijs veranderen.

 

PRIJZEN

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af fabriek c.q. af magazijn. Eventuele verzend- en/of bezorg- en/of verzekeringskosten e.d. zijn niet in de prijs inbegrepen. Eventuele verzend- en/of bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld.

Prijzen gelden per aangegeven eenheid, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend per aantal, per meter of per pallet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Prijsverhogingen die zich voordoen na de totstandkoming van de Overeenkomst, bijvoorbeeld omdat één van onze fabrikanten een energie- of brandstoftoeslag toepast, stijging van materiaalprijzen, productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen of transportkosten kunnen door De Oude Dakpan bij een Niet- consument één-op-één worden doorbelast aan de Niet-consument.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn ingeval sprake is van een Consument alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn ingeval sprake is van een Consument alleen toegestaan indien De Oude Dakpan dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Indien niet binnen 30 kalenderdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging door De Oude Dakpan wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.

Als een Klant op locatie bij De Oude Dakpan producten afneemt, zal een handelingstoeslag van € 27,50 (excl. BTW) in rekening worden gebracht, indien en voor zover het totale orderbedrag bedrag lager is dan € 200,00 (excl. BTW).

 

LEVERING

Levering vindt af magazijn plaats, tenzij anders is overeengekomen. Op verzoek van Klant kan De Oude Dakpan verzending, bezorging, vervoer, verzekering en/of export organiseren. In een dergelijk geval handelt De Oude Dakpan voor rekening en risico van de Klant.

Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de producten op de overeengekomen indicatieve datum te leveren. Indien geen leverdatum is vermeld, zullen wij de producten leveren binnen 30 kalenderdagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en deze door ons is geaccepteerd, tenzij anders is overeengekomen.

Wanneer de producten na het verstrijken van de leveringstermijn door Klant niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Wij zijn alsdan gerechtigd om onder meer opslagkosten in rekening te brengen. Wij houden ons tevens het recht voor om alsdan tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan.

Ingeval van afroeporders moeten uiterlijk binnen 2 weken na acceptatie onzerzijds van de order, de data van afname worden medegedeeld en moet binnen 2 maanden de gehele order worden afgenomen bij gebreke waarvan wij de producten voor rekening en risico van Klant ter beschikking zullen houden. Tevens zijn wij vanaf dat moment gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen. Klant blijft alsdan gehouden zijn betalingsverplichtingen na te komen. Wij houden ons tevens het recht voor om alsdan tot ontbinding van de afroepovereenkomst over te gaan.

Bij aflevering franco werk ongelost behoeven wij de producten niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen e.e.a. ter onzer beoordeling of ter beoordeling van de door De Oude Dakpan ingeschakelde hulppersonen. Klant is verplicht de producten aldaar in ontvangst te nemen.

Wij kunnen orders op verzoek van Klant in gedeelten leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken. Eventuele extra kosten zullen door De Oude Dakpan bij Klant in rekening worden gebracht.

Indien Klant niet (naar behoren) voldoet aan enige uit hoofde van de Overeenkomst op hem rustende verplichting, indien Klant surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement komt te verkeren of wanneer Klant blijk geeft van (een voornemen tot) stillegging of liquidatie van diens onderneming, zijn alle aan De Oude Dakpan verschuldigde bedragen direct opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot opschorting van te leveren prestaties en tot ontbinding van de Overeenkomst zonder aansprakelijkheid voor dientengevolge door Klant te lijden nadeel of schade.
 

BETALINGEN

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening en/of opschorting. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden voordat de producten worden afgeleverd.

Een betaling wordt geacht te zijn geschied op het moment dat deze door De Oude Dakpan in contanten is ontvangen of op onze bankrekening is bijgeschreven.

Indien sprake is van een Klant die niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze:

ingeval sprake is van een Consument, nadat hij door De Oude Dakpan is gewezen op de te late betaling en De Oude Dakpan de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is De Oude Dakpan gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen;

ingeval sprake is van een Niet-consument, direct over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd en is De Oude Dakpan gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

KEURING, INSPECTIE EN RECLAME

Klant dient terstond bij aflevering en vóór verwerking de producten grondig te inspecteren. Zichtbare gebreken en manco’s dienen op straffe van verval van het recht tot het claimen van deze schade door de Klant:

onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld met gespecificeerde opgave van aard en aantal van de beschadigingen;

deze melding dient altijd op de vrachtbon c.q. afgiftebon of soortgelijk document te worden aangetekend.

Afwijking van de hoeveelheid producten dient op straffe van verval van het recht tot het claimen van deze schade:

altijd op de vrachtbon, afgiftebon of soortgelijk document te worden aangetekend.

binnen 24 uur na aflevering aan ons schriftelijk en met gespecificeerde opgave van aard en aantal van de beschadigingen en/of afwijkingen te worden gemeld. Ingeval op de afgesproken tijd en plaats geen bevoegd persoon van de zijde van de Klant aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, zullen de producten niet worden afgegeven maar weer retour genomen worden.

Overige ten tijde van het transport en/of aflevering niet zichtbare schades moeten binnen 48 uur na ontdekking en in ieder geval binnen 48 uur nadat ontdekking redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden, schriftelijk en met gespecificeerde opgave van aard en aantal van de beschadigingen worden gemeld.

Wij dienen in de gelegenheid te worden gesteld de geleverde producten te controleren, zonder welke iedere aanspraak tot vervanging c.q. vervangende schadevergoeding vervalt.

De geleverde producten moeten vakkundig verwerkt worden en dienen door de Klant altijd vooraf te worden gecontroleerd en goedgekeurd alvorens tot verwerking over te gaan. Na verwerking van de geleverde producten vervalt elk recht uit hoofde van (vermeende) non-conformiteit.

 

Indien enige non-conformiteit door De Oude Dakpan wordt erkend zijn wij gerechtigd, naar onze keuze, de geleverde producten te vervangen of de afnemer voor de betreffende leverantie of deel daarvan te crediteren. Tenzij anders overeengekomen, dient Klant de te retourneren producten bij De Oude Dakpan af te leveren. Na retour-aflevering zullen de producten worden geteld en opgenomen. Terugbetaling van de koopsom op basis van de eerder overeengekomen verkoopprijs zal geschieden aan de hand van onze telling en opname.

Klant is zich bewust van het feit dat de te leveren producten gemaakt zijn van natuurlijke grondstoffen, zodat geringe afwijkingen in maat, gewicht, kleur of oppervlaktestructuur niet kunnen worden uitgesloten en Klant op grond van dergelijke afwijkingen een levering niet mag afkeuren, tenzij de afwijkingen duidelijk afdoen aan de functionaliteit van de geleverde producten. Afwijkingen van de bestelde kwantiteit zijn toelaatbaar tot 10% meer of minder. Bij verkoop in gewicht of naar maat geldt dat geen recht op reclame geeft:

een gewichtsverschil van ten hoogste 0,5%;

een maatverschil van ten hoogste 2 % op de gehele partij.

Daarnaast gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leverancier.

Ingeval het tweedehands dakpannen, vorsten en/of (bijbehorende) hulpstukken betreft, die veelal uit samengevoegde en gesorteerde partijen bestaan, geldt dat lichte beschadigingen en afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur nimmer recht geven aan Klant deze daarop af te keuren tenzij deze afwijkingen duidelijk afdoen aan de functionaliteit van de geleverde producten. Bij de koop van gebruikte dakpannen is Klant verplicht om de te leveren producten nauwgezet te inspecteren. De te leveren gebruikte dakpannen worden geaccepteerd in de staat waarin ze bij levering verkeren.

Indien Klant op grond van het bepaalde in dit Artikel klaagt, laat dat de betalingsverplichtingen van Klant volledig onverlet. Klant kan aan een klacht geen opschortingsrecht ontlenen. Deze bepaling is niet van toepassing indien Klant een Consument is.

 

RETOURZENDINGEN

Een retourzending of inruil van producten op locatie bij De Oude Dakpan wordt alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen en daarvoor ook een – nieuw te bepalen – prijs is afgesproken. De betreffende producten dienen door de Klant bij De Oude Dakpan te worden afgeleverd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Pas na onze goedkeuring en na telling/opname van de ingeleverde of geretourneerde producten zullen wij voor de afgesproken prijs en voor de door De Oude Dakpan vastgestelde hoeveelheid een creditnota of inkoopfactuur maken.

Ingeval een retourzending door De Oude Dakpan bij Klant wordt opgehaald, zullen wij de kosten die daaraan zijn verbonden bij de Klant in rekening brengen of direct verrekenen en verwerken in de creditnota of inkoopfactuur.

De door Klant gekochte verpakkingsmaterialen, die naar haar aard niet als gebruiksverpakking hebben te gelden, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend containers, silo’s, pallets en IBC-rekken en dergelijke kunnen /moeten onbeschadigd aan De Oude Dakpan worden geretourneerd, hetzij terstond na voltooiing van het overeengekomen gebruik, hetzij op eerste verzoek van De Oude Dakpan. In de overeengekomen verkoopprijs is een bedrag voor deze verpakkingsmaterialen opgenomen, welk bedrag verminderd met een vergoeding voor het gebruik, bij inlevering aan Klant zal worden geretourneerd. De vergoeding voor het gebruik van een pallet wordt schriftelijk overeengekomen.

Voor alle retourzendingen of inruil van producten op locatie bij De Oude Dakpan geldt, dat geheel of gedeeltelijk verwerkte producten, beschadigde producten en verpakte producten, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, niet kunnen worden geretourneerd.

Ingeval van een retourzending of retourneren van producten op locatie bij De Oude Dakpan, zal altijd een bedrag van € 27,50 (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening worden gebracht bij de Klant wanneer het totale orderbedrag lager dan € 200,00 (excl. BTW) is.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij blijven eigenaar van alle door De Oude Dakpan verkochte producten tot aan het moment dat algehele betaling inclusief eventuele renten en kosten heeft plaatsgevonden. Voordat complete betaling van de producten heeft plaatsgevonden, is Klant niet bevoegd de producten aan derden te verpanden, of de eigendom daarvan over te dragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Ingeval Klant de overeengekomen tegenprestatie nog niet aan De Oude Dakpan heeft voldaan en hij de betreffende producten in strijd met lid 1 van dit Artikel van deze Voorwaarden aan een derde heeft doorverkocht, dan verleent hij De Oude Dakpan hierbij voor dat geval onherroepelijke volmacht tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde. Tevens dient Klant De Oude Dakpan alle noodzakelijke informatie te verstrekken, zoals de betreffende gegevens inzake de derde-koper en verkoopvoorwaarden (prijzen), alsmede medewerking te verlenen aan noodzakelijke vormvereisten ten behoeve van de vestiging van het pandrecht, zulks op straffe van een boete ter grootte van tenminste het factuurbedrag. Indien Klant zijn (betalings)verplichtingen jegens De Oude Dakpan niet stipt nakomt zijn wij gerechtigd om het pandrecht aan de derde-koper mede te delen, waarna de derde-koper alleen nog aan De Oude Dakpan bevrijdend kan betalen.
 

AANSPRAKELIJKHEID

Onze aansprakelijkheid is, behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur die Klant is verzonden voor de levering terzake waarvan wij toerekenbaar zijn tekort geschoten of wij onrechtmatig hebben gehandeld, althans tot het bedrag wat in het betreffende geval door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met ons eigen risico in het betreffende geval.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, vermindering van omzet, verlies van omzet of productie, schade die is veroorzaakt door het gebruik/de verwerking van het geleverde, het geleverde wordt verwerkt tot/in een (eind)product waarvoor het geleverde niet geschikt is en/of blijkt te zijn, gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies van de door of vanwege ons geleverde

 

producten, die met de door of vanwege Klant geleverde producten worden geproduceerd, bewerkt en/of behandeld, terughalen van producten, levering van producten, waarvoor wij geen tegenprestatie ontvangen, stilstand of vertraging in het productieproces, zuivere vermogensschade, schade aan producten of personen die ontstaat door (gebruik van) geleverde producten, of voor schade als gevolg van verstrekte adviezen en/of toelichtingen.

Klant heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten, boetes of verliezen die het gevolg zijn van het niet op orde hebben van de benodigde c.q. vereiste goedkeuringen, toestemmingen, (omgevings)vergunning(en), ontheffing(en), beschikkingen en/of verzekeringen.

Een vordering tot schadevergoeding vervalt, indien Klant niet binnen één maand nadat zich de feiten hebben voorgedaan, welke grond voor een schadevergoeding geven of kunnen geven, ons hiervan schriftelijk met vermelding van alle relevante gegevens in kennis stelt en aansprakelijk houdt. Heeft Klant ons met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde in kennis en aansprakelijk gesteld dan vervalt de schadevordering niettemin, indien een Niet- consument niet binnen zes maanden (bij een Consument 12 maanden) na de kennisgeving een rechtsvordering tegen De Oude Dakpan bij de bevoegde instantie aanhangig maakt.

De aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze Voorwaarden worden geacht ook te zijn bedongen voor door De Oude Dakpan ingeschakelde hulppersonen. Ook zij kunnen zich ter beperking van hun en onze aansprakelijkheid beroepen op deze aansprakelijkheidsbeperkingen.

Indien en voor zover levering om een reden die toerekenbaar is aan de Klant (denk hierbij bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend aan Klant is niet thuis, een vertegenwoordiger van Klant is niet aanwezig of de (bouw)locatie is niet toegankelijk) niet kan plaatsvinden, is De Oude Dakpan gerechtigd om de verzend- en/of transportkosten bij Klant in rekening te brengen. De producten zullen wij vervolgens voor rekening en risico van Klant ter beschikking houden. Tevens zijn wij vanaf dat moment gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen. Klant blijft alsdan gehouden zijn betalingsverplichtingen na te komen. Wij houden ons

 

tevens het recht voor om alsdan tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan.

Indien en zodra wij aan onze leveringsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst hebben voldaan, resteren ten aanzien van onze verplichtingen tot nakoming van de Overeenkomst uitsluitend nog de eventuele aanspraken van Klant uit hoofde van Artikel 7, met inachtneming van al hetgeen in dat Artikel is bepaald.
 

VRIJWARING

Klant vrijwaart De Oude Dakpan tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of vanwege ons geleverde producten. Koper/opdrachtgever is echter niet tot vrijwaring gehouden, indien en voorzover hij aantoont dat wij voor de schade tegenover hem aansprakelijk zouden zijn, indien Klant De Oude Dakpan zelf tot vergoeding van de schade zou hebben aangesproken.

 

TEKORTKOMING EN OVERMACHT

Indien De Oude Dakpan toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, zal de Klant een aangetekend schrijven verzenden aan De Oude Dakpan, alvorens gebruik te maken van de aan Klant toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen De Oude Dakpan direct in verzuim verkeert.

De Oude Dakpan is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor haar rekening komt.

Als overmacht heeft, in het kader van deze Voorwaarden, naast het in de wet bepaalde, ook te gelden alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop De Oude Dakpan geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Oude Dakpan niet in staat is haar verplichtingen na te komen waaronder begrepen

 

maar niet beperkt tot: arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel, tekortschieten van hulppersonen, grondstoffenschaarste, transportmoeilijkheden, brand en verlies van te verwerken onderdelen, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden, gewelddadige of gewapende acties, storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van De Oude Dakpan of derde(n), brand, overstroming, zwaar weer, pandemie, explosie(s), oorlog, terreur, sociale conflicten, handelsgeschillen en optreden van de (centrale) overheid, een overheidsorgaan of een supranationale organisatie.

Overmacht zoals omschreven in het voorgaande lid, ontstaan bij toeleveranciers of andere derden waarvan wij afhankelijk zijn, wordt eveneens gezien als overmacht.

De Oude Dakpan kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit een Overeenkomst opschorten. De Oude Dakpan zal de Klant daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

De Oude Dakpan heeft recht op vergoeding van reeds gedane leveringen en prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst, voordat de omstandigheid van overmacht is ingetreden.

Wij kunnen ons ook op overmacht beroepen, indien deze na de oorspronkelijke levertijd is ingetreden.

Wij houden ons tevens het recht voor om dan tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan.
 

ONTBINDING

Onverminderd het bepaalde in Artikel 13 is Klant enkel gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien wij, ondanks herhaalde ingebrekestelling, waarin steeds een redelijke hersteltermijn is gegeven, in gebreke blijven om een essentiële verplichting uit de Overeenkomst na te komen en Klant door deze niet nakoming aantoonbaar schade lijdt. Het recht van een Consument om in of buiten rechte ontbinding te vorderen vervalt zes maanden (bij een Niet-consument na 12 maanden) nadat zich de feiten hebben voorgedaan welke grond voor ontbinding geven of kunnen geven.

 

In de volgende gevallen zijn wij in ieder geval bevoegd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden, dan wel onmiddellijke nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst van Klant te vorderen:

faillissement van Klant dan wel aanvraag daartoe;

surseance van betaling van Klant dan wel aanvraag daartoe;

onjuiste of onvolledige weergave van feiten betreffende de kredietwaardigheid van Klant, dan wel verminderde of onvoldoende kredietwaardigheid;

Koper/opdrachtgever overlijdt of wordt onder curatele gesteld;

Koper/opdrachtgever komt één of meer van zijn wettelijke of met De Oude Dakpan overeengekomen verplichtingen niet na.

 

CONVERSIEBEPALING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

In geval een bepaling van deze Voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit Artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

 

WIJZIGING VOORWAARDEN

De Oude Dakpan behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die geldt of heeft gegolden ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Op de Offerte, Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, mede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan – naar aanleiding van een Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de Overeenkomst zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen – zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank van Tongeren tenzij dwingend rechtelijke bepalingen daaraan in de weg staan.